سیدضیاالدین طباطبایی - 1392-01-12 13:14:00
دکتر محمد مصدق - 1392-01-11 12:43:00
میرزا تقی خان فراهانی - امیر کبیر - 1392-01-10 17:33:00
باقرخان‌(سالار ملی) - 1392-01-10 17:29:00
اعتمادالدوله - 1392-01-10 17:24:00
سید محسن صدر - 1392-01-10 17:19:00
بزرگمهر بختگان - 1392-01-07 15:31:00
سورنا ارتشبد دوران اشکانی - 1392-01-07 15:18:00
سورنا ارتشبد دوران اشکانی - 1392-01-07 15:18:00
سلمان فارسی - 1392-01-07 12:38:00
بابک خرمدین - 1392-01-07 12:33:00
ستارخان - 1392-01-07 12:30:00
میرزا کوچک خان جنگلی - 1392-01-07 12:25:00
محمد رضا شاه پهلوی - 1391-05-03 16:40:00
رضا شاه پهلوی - 1391-05-03 16:17:00
احمد شاه قاجار - 1391-05-03 15:40:00
محمد علی شاه - 1391-05-02 16:29:00
مظفرادین شاه قاجار - 1391-05-02 16:24:00
ناصرالدین شاه - 1391-05-01 11:28:00
محمد شاه - 1391-05-01 11:23:00
فتحعلی شاه قاجار - 1391-05-01 11:19:00
آقا محمد خان قاجار - 1391-05-01 11:14:00
لطفعلی خان زند - 1391-05-01 11:10:00
کریم خان زند - 1391-05-01 11:02:00
شاه اسماعیل دوم - 1391-04-22 10:52:00
شاه تهماسب - 1391-04-22 10:35:00
شاه اسماعیل اول - 1391-04-22 10:29:00
جلال الدین منکبرنی - 1391-04-22 10:18:00
قطب الدین محمد بن تکش - 1391-04-22 10:10:00
علاءالدین تکش - 1391-04-20 19:04:00
سلطانشاه - 1391-04-19 10:18:00
ایل ارسلان - 1391-04-19 10:13:00
اتسز خوارزمشاه - 1391-04-19 10:06:00
معزالدین احمد سنجر - 1391-04-19 09:59:00
محمود بن محمد بن ملکشاه - 1391-04-19 09:56:00
جلال‌الدوله ملکشاه - 1391-04-19 09:52:00
عضدالدوله آلپ‌ارسلان - 1391-04-19 09:37:00
رکن‌الدین طغرل‌بک بن سلجوق - 1391-04-19 09:33:00
مسعود غزنوی - 1391-04-18 10:41:00
محمود غزنوی - 1391-04-18 10:39:00
سبکتکین - 1391-04-18 10:36:00
جلال الدوله - 1391-04-18 10:31:00
عضد الدوله - 1391-04-18 10:15:00
احمد معز الدوله - 1391-04-18 10:13:00
حسن رکن الدوله - 1391-04-18 10:10:00
على عماد الدوله - 1391-04-18 09:58:00
مردآویج - 1391-04-18 09:56:00
پادشاهان سامانی - 1391-04-18 09:48:00
یعقوب لیث صفاری - 1391-04-17 11:46:00
ناصر کبیر - 1391-04-17 11:40:00
داعی کبیر - 1391-04-17 10:28:00
محمد بن طاهر بن عبدالله - 1391-04-16 11:08:00
طاهر بن عبدالله - 1391-04-16 10:49:00
عبدالله بن طاهر - 1391-04-16 10:42:00
طلحه بن طاهر - 1391-04-16 10:33:00
طاهر بن حسین معروف به ذویمینین - 1391-04-16 10:30:00
یزد گرد سوم - 1391-04-15 09:56:00
پوران - 1391-04-15 09:54:00
شهربراز - 1391-04-15 09:49:00
اردشیر سوم - 1391-04-15 09:46:00
شیرویه - 1391-04-15 09:43:00
خسرو پرویز - 1391-04-15 09:39:00
هرمزد چهارم - 1391-04-15 09:26:00
خسرو انوشیروان - 1391-04-15 09:21:00
قباد اول - 1391-04-15 09:17:00
بلاش - 1391-04-15 09:14:00
پیروز اول - 1391-04-15 09:04:00
هرمزد سوم - 1391-04-15 08:50:00
یزد گرد دوم - 1391-04-14 11:39:00
بهرام پنجم - 1391-04-14 11:36:00
یزد گرد اول - 1391-04-14 11:32:00
بهرام چهارم - 1391-04-14 11:28:00
شاپور سوم - 1391-04-14 11:14:00
اردشیر دوم - 1391-04-14 11:12:00
شاپور دوم - 1391-04-14 11:06:00
آذر نرسی - 1391-04-14 10:54:00
هرمزد دوم - 1391-04-11 11:52:00
نرسی - 1391-04-11 11:48:00
بهرام سوم - 1391-04-11 11:24:00
بهرام دوم - 1391-04-07 12:47:00
بهرام اول - 1391-04-07 12:35:00
هرمزد اول - 1391-04-07 12:28:00
شاپور اول - 1391-04-07 12:25:00
اردشیر اول - 1391-04-07 12:22:00
اردوان پنجم ، اشک بیست و نهم - 1391-04-06 13:30:00
بلاش پنجم ، اشک بیست و هشتم - 1391-04-06 13:28:00
بلاش چهارم ، اشک بیست وهفتم - 1391-04-06 13:24:00
بلاش سوم ، اشک بیست وششم - 1391-04-06 13:21:00
بلاش دوم ، اشک بیست و پنجم - 1391-04-06 13:19:00
خسرو ، اشک بیست وچهارم - 1391-04-06 13:18:00
پاکور ، اشک بیست وسوم - 1391-04-06 13:14:00
بلاش اول ، اشک بیست و دوم - 1391-04-06 13:13:00
ونن دوم ، اشک بیست و یکم - 1391-04-06 13:11:00
گودرز ، اشک بیستم - 1391-04-06 13:10:00
وردان ، اشک نوزدهم - 1391-04-06 13:09:00
اردوان سوم ، اشک هجدهم - 1391-04-06 13:07:00
ونن اول ، اشک هفدهم - 1391-04-06 13:06:00
ارد دوم ، اشک شانزدهم - 1391-04-06 13:03:00
فرهاد پنجم یا فرهادک ، اشک پانزدهم - 1391-04-06 12:59:00
فرهاد چهارم ، اشک چهادهم - 1391-04-04 18:59:00
ارد اول ، اشک سیزدهم - 1391-04-01 13:06:00
مهرداد سوم ، اشک دوازدهم - 1391-04-01 12:56:00
فرهاد سوم ، اشک یازدهم - 1391-03-31 12:46:00
سنتروک ، اشک دهم - 1391-03-31 12:36:00
مهرداد دوم ، اشک نهم - 1391-03-31 12:30:00
ارداون دوم ، اشک هشتم - 1391-03-31 12:16:00
فرهاد دوم ، اشک هفتم - 1391-03-31 12:08:00
مهرداد اول ، اشک ششم - 1391-02-01 19:20:00
فری یاپت ، اشک چهارم - 1391-02-01 14:20:00
تیرداد اول،اشک دوم (اشکانیان) - 1391-01-23 21:19:00
ارشک،اشک اول (اشکانیان) - 1390-12-17 17:32:00
داریوش سوم (هخامنشیان) - 1390-12-17 15:40:00
ارشک (هخامنشیان) - 1390-12-17 15:40:00
اردشیر سوم (هخامنشیان) - 1390-12-17 15:40:00
اردشیر دوم (هخامنشیان) - 1390-12-16 15:48:00
داریوش دوم (هخامنشیان) - 1390-12-13 14:09:00
سغدیان (هخامنشیان) - 1390-12-13 14:00:00
خشایار دوم (هخامنشیان) - 1390-12-05 13:51:00
اردشیر اول (هخامنشیان) - 1390-11-27 11:24:00
خشایار شاه اول (هخامنشیان) - 1390-11-24 16:37:00
داریوش اول (هخامنشایان) - 1390-11-22 21:01:00
کبوجیه دوم (هخامنشیان) - 1390-11-20 16:48:00
کورش کبیر (هخامنشیان) - 1390-11-20 12:41:00
آستییاگ ماد - 1390-11-20 12:31:00
فرورتیس { فرااورت } ماد - 1390-11-18 15:50:00
کیاکسار ( هوخشتره ) ماد - 1390-10-29 17:17:00
دیوکس ( دیااکو ) ماد - 1390-10-29 16:06:00